dimarts, 13 de novembre de 2012

Edifici d'extracció i procés: Interior edifici.

La capa interior de les façanes de l’edifico es farà amb cartró pintat. Com ha d’anar llum a dins, per evitar que es pugui transparentar a l’exterior pes juntes mal enganxades en les cantonades o per que el plàstic de la façana es massa prim, primer la pintem per l’interior amb pintura platejada.

A més, per aconseguir el gruix necessari per poder enganxar la capa inferior enrasada amb les finestres, primer enganxem trossos de cartró entre les finestres.


La capa interior de la façana es fa amb cartró en el que s’han retallat les finestres, utilitzant la pròpia façana original com a motlle. Les parets per dins s’han pintat de color beige i el sòcol verd.

  

Les sitges es fan amb pots de iogurt bevible, posats cap per vall i en els que en el cul s’ha enganxat la volandera verda que hi ha a la tapa que pe faci de cantell. Llavors, al posar-los cap per vall, queda un petit lloc que es por omplir de balast que s’enganxa amb cola blanca.

En els laterals s’enganxen elements que dissimulin la forma del pot i semblin equips auxiliars del dipòsit. En aquest cas son tecles d’un comandament a distància.

Es pinten de color gris fosc amb pintura Tamiya en spray ref 48 Gunship Grey.


Els pilars i les bigues es fan amb vareta de fusta de secció quadrada de 5x5 mm, que es pinta dels mateixos colors que les partes. Els sostres son fets amb cartró “pintat” en cola blanca.


Plataformes de treball interiors:

Els materials emprats son: 
  • Evergreen ref. 123, = 0,5 x 1,5 mm. 
  • Evergreen ref. 272, IPN 2,0 mm. 
  • Evergreen ref. 281, HEB 1,5 mm.
  • Fleix segons foto. 
  • Cable de coure, de telecomunicacions.
Es munta segons foto. Les IPN son pels reforços de sota la passarel·la i les HEB pels muntants de la barana. 

Es pinta amb pintura acrílica Vallejo gris molt fosc.


Es munten les plataformes en l’estructura de l’edifici. S’afegeix el col·lector de la planta baixa que està fet amb dos tubs de Lizipaina enganxats i pintats del mateix color que les plataformes.

 
En l’interior de l’edifici, tant en planta baixa com en els diferents nivells, el col·loquen peces d’equips informàtics per simular la maquinaria del procés industrial.


Finalment, es munta l’estructura en l’interior de l’edifici.


L'enllumenat de l’interior es fan amb dos conjunts de 3 leds trets d’una tira de leds d’Aneste.